Algemene voorwaarden

1. Definities/Begripsbepalingen

Klant: Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie Visible2Day een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden, alsmede degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van goederen of diensten.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.1 – Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen of diensten van Visible2Day aan de Klant, alsmede de alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en rechtshandelingen.

1.2 – Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2. Prijzen & Tarieven

2.1 – Alle prijzen en tarieven in offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

2.2 – Indien op verzoek van, of in overleg met, de klant niet in de oorspronkelijke opdracht of orderbevestiging opgenomen werkzaamheden worden verricht, zullen daaruit voortvloeiende kosten tegen op dat tijdstip geldende prijzen of tarieven door Visible2Day in rekening worden gebracht.

2.3 – De prijs welke is vermeld op het moment van het aangaan van een overeenkomst tussen Visible2Day en de klant is bindend.

3. Levering

3.1 – Door Visible2Day opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Visible2Day schriftelijk, dan wel elektronisch, binnen 14 dagen in gebreke te worden gesteld waarbij Visible2Day alsnog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

3.2 – Visible2Day is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de klant aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens visible2Day heeft voldaan.

4. Vertrouwelijkheid

Alle informatie in welke vorm dan ook, welke door Visible2Day aan de klant is verstrekt, is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de klant. Deze informatie mag voor geen andere doeleinden worden aangewend dan het doel waarvoor de levering is geschied. Deze informatie zal door de klant als streng vertrouwelijk worden behandeld.

5. Betaling

5.1 – Betaling ten behoeve van eenmalige projecten dient te geschieden na afloop van de levering van de producten en/of dienstverlening van Visible2Day binnen de gestelde betalingstermijn, tenzij anders vermeld.

5.2 – Betaling ten behoeve van dienstverlening op abbonnementsbasis dient te geschieden voorafgaande aan de levering van deze dienstverlening. Bij het aangaan van een overeenkomst tot maandelijkse dienstverlening zal Visible2Day afhankelijk van de startdatum bepalen in welke maand de eerste betaling dienst plaats te vinden. Facturatie vindt plaats op de eerste dag van de maand.

5.2 – De op de bankafschriften van Visible2Day aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.3 – De klant is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Visible2Day van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent op Visible2Day te vorderen te hebben.

5.4 – Betalingen van de klant aan Visible2Day  zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de openstaande facturen inclusief de verschuldigde rente en/of kosten.

5.5 – Vanaf het moment waarop de klant in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is deze aan Visible2Day een vertragingsrente van 15% per maand verschuldigd.

5.6 – Alle kosten van invordering van het door de klant verschuldigde, gerechtelijke en buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de klant. De hoogte van de aan Visible2Day verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% + de kosten voor het inschakelen van een incassobureau.

5.7 – De standaard betaaltermijn is 7 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het in gebreke blijven van betaling gelden de volgende termijnen en kosten:

– Eerste herinnering:      14 dagen na het verlopen van de factuur, geen extra kosten

– Tweede herinnering: 7 dagen na de eerste herinnering, €25 administratiekosten

– Derde herinnering:      7 dagen na de tweede herinnering, 15% maandelijkse rente + incassokosten

Incasso zal worden uitgevoerd door DAS Incasso.

6. Intellectueel Eigendom

6.1 – Alle intellectuele eigendomsrechten op het geleverde berusten bij Visible2Day. Het is de klant daarom niet toegestaan de werken van Visible2Day, die door deze rechten zijn beschermd, zonder toestemming van Visible2Day te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent Visible2Day aan de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze licentie wordt niet (mede) verleend aan met de klant gelieerde ondernemingen of instellingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2 – Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen van Visible2Day te verwijderen of te wijzigen.

6.3 – Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt, dat Visible2Day gebruik maakt van de intellectuele eigendom van de klant of van derden, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de klant of deze derde. De klant verleent Visible2Day toestemming voor het gebruik van de werken waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In geval partijen ter uitvoering van een overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de overeenkomst is, dan draagt de partij, die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde.

6.4 – Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Visible2Day en/of derden, dan is de klant voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.

6.5 – De klant vrijwaart Visible2Day tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft Visible2Day het recht de levering aan de klant op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

7. Afname

7.1 – De klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de klant, behoudt Visible2Day zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten door te berekenen aan de klant.

7.2 – Voorzover door Visible2Day geleverde diensten/goederen dienen te worden geïnstalleerd op hardware die door de klant ter beschikking wordt gesteld, dient deze hardware steeds te voldoen aan alle technische vereisten die daaraan door Visible2Day zijn gesteld, en ook aan de in het normale verkeer daaraan gestelde vereisten.

7.3 – Visible2Day acht zich in gevallen als in dit artikel genoemd, niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade bij of jegens de klant of derden.

8. Abonnementen

8.1 – Abonnementen van Visible2Day worden uitsluitend verkocht aan ondernemingen en organisaties en niet aan particulieren.

8.2 – De door Visible2Day aangeboden abonnementen hebben steeds een contractperiode van 12 maanden. De duur van deze periode is vastgesteld om een reële return on investment te kunnen realiseren, aangezien de te verrichten investeringen en werkzaamheden grotendeels bij aanvang (en vernieuwing) van het abonnement plaatsvinden.

8.3 – Een abonnement wordt derhalve ook telkens met de genoemde contractperiode zoals beschreven in 8.2 verlengt, uitgaande van een opzegtermijn van 2 maanden.

8.4 – Opzegging van een abonnement bij Visible2Day dient schriftelijk te geschieden, en wel 2 maanden voor afloop van de lopende contractperiode in verband met de activiteiten welke gemoeid zijn met het vernieuwen van de dienstverlening. Na ontvangst van de opzegging stuurt Visible2Day hiervan een schriftelijke bevestiging aan de klant.

8.5 – Alle abonnementsprijzen zijn exclusief 21% BTW. De prijs welke is vermeld op het moment van het aangaan van een overeenkomst tussen Visible2Day en de klant is bindend.

9. Geheimhouding

9.1 – De klant is ermee bekend dat de door Visible2Day geleverde goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Visible2Day bevatten en de klant verbindt zich de geleverde vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan enige derden bekend te maken of in gebruik te geven. De klant zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en zorg dragen dat slechts diegenen van zijn medewerkers kennis nemen van de geleverde goederen waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor de klant is geboden.

9.2 – Visible2Day is verplicht ten opzichte van derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door de klant aan haar verstrekte gegevens en deze als vertrouwelijk te beschouwen. Visible2Day zal haar personeel dienovereenkomstig instrueren en zorg dragen dat slechts diegenen van haar medewerkers kennis nemen van de activiteiten en gegevens van de klant waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor Visible2Day nodig is.

9.3 – Visible2Day en de klant garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens verbiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door partijen als zodanig zijn aangeduid.

10. Verbod tot Overdracht

De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen door klant niet aan derden worden overgedragen.

11. Overmacht

Visible2Day noch de klant is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), het uitvallen van de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van Visible2Day, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door de klant aan Visible2Day zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software van derden, waarvan het gebruik door de klant aan Visible2Day is voorgeschreven.

12. Aansprakelijkheid

12.1 – Visible2Day is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Visible2Day. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de in het geleverde vervatte informatie.

12.2 – De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig andere medium waarmee het geleverde nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Ook is hij bekend met de risico’s van het digitaal opslaan en overbrengen van informatie, waaronder het verlies van gegevens. De klant aanvaardt dat Visible2Day niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van bovenomschreven risico’s.

12.3 – Schade die naar het oordeel van de klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Visible2Day, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Visible2Day te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Visible2Day ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding is aanmerking, indien de klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

12.4 – Indien en voor zover Visible2Day aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor de duur van één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 1.000,-.

12.5 – Eventuele aansprakelijkheid van Visible2Day voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visible2Day, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Garantie

13.1 – De door Visible2Day verleende dienst in de vorm van het Beoordeelsnel.nl concept is onderhevig aan wijzigingen die door derden worden doorgevoerd, zonder dat hierover afstemming is met Visible2day. Een voorbeeld hiervan zijn aanpassingen in de database en in het algoritme van Google.nl. Het kan derhalve voorkomen dat de dienst tijdelijk niet werkt. Visible2Day zal er in voorkomend geval alles aan doen om zo snel mogelijk de dienstverlening te herstellen. In verband met deze onvoorziene omstandigheden biedt Visible2Day een servicelevel van 350 dagen per jaar uptime op haar Beoordeelsnel.nl dienstverlening.

13.2 – Wanneer het gegarandeerde servicelevel zoals beschreven in 12.1 niet kan worden gewaarborgd, heeft de klant recht op een vergoeding. Deze vergoeding betreft 1 euro per dag voor het aantal dagen dat de verstoring langer duurt dan de minimaal gegarandeerde uptime, met een maximum van 50 euro.

14. Wijzigingen

14.1 – Visible2Day heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.

14.2 – Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 – Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 – De Rechtbank te Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst.